פעילות שנמכרה

פעילות שנמכרה - ישפרו

ישפרו התאגדה בישראל ביום 3 בפברואר 1972 תחילה כחברה פרטית ובסוף שנת 1972 הפכה החברה לחברה ציבורית עד לחודש מאי 2006 שבה חזרה החברה להיות חברה פרטית. החברה הייתה בבעלות מלאה של נכסים ובניין. פעילותה העסקית העיקרית של החברה הייתה בתחום הנכסים המניבים בו יזמה החברה הקמת נכסים מניבים והשכרתם. רוב נכסיה המניבים של החברה הוקמו על קרקעות בבעלותה או בחכירתה.
נכון לסוף שנת 2020 היום בבעלות החברה 137,000 מ"ר נכסים מניבים בתפוסה של 95% ועוד 167,000 מ"ר עתודות קרקע (זכויות בנייה). שווי הנדל"ן להשקעה עמד על 1.2 מיליארד ש"ח.
באפריל 2020 התקשרה נכסים ובניין בהסכם למכירת ישפרו ובמרץ 2021 הושלמה העסקה. סך התשלום שקיבלה נכסים ובניין בגין מכירת ישפרו עמד על 818 מיליון ש"ח.