Chennai

Chennai Chennai

ביוני 2017 חתמו נכסים ובניין ואלקטרה על הסכם למכירת הזכויות בפרויקטים/ קרקעות בעיר צ'נאי, הכוללים שטח של כ-33 אקר, בו קיימות זכויות לבניית כ-2,200 יחידות דיור וחטיבת קרקע הסמוכה לפרויקט המגורים בשטח של כ-10 אקר ,המיועדת לשימוש  מסחרי.

סך התמורה הכוללת הינו 45.5 מ' $ (חלק החברה 45%).

נכון למועד העסקה הושלמה בנייתם של 4 בנייני מגורים שמרבית הדירות בהם נמכרו ו-3 בניינים נוספים נמצאים בשלבי פיתוח ראשוניים.
במועד חתימת ההסכם, השלימה החברה הכלולה את המכירה של השלב הראשון של הפרויקטים בצ'נאי בתמורה לסך של 6.7 מ' $ (100%).
מכירת יתרת הזכויות בקרקעות של הפרויקטים בצ'נאי, בתמורה של 38.8 מ' $ (100%), תושלם במשך 54 חודשים ממועד חתימת ההסכם בשלבים.