Appa-Hyderabad

Appa-Hyderabad Appa-Hyderabad


בינואר 2016 חתמו נכסים ובניין ואלקטרה על הסכם למכירת הזכויות בפרויקט מגורים בעיר היידרבאד. בהתאם לזכויות הבניה בפרויקט, ניתן לבנות בו כ-2,750 יחידות דיור ב-14 ביניינים על פני שטח כולל של כ-102 דונם.

סך התמורה הינה 34 מ' $ (חלק החברה 45%).

נכון למועד העסקה, הושלמה בניתם של 4 ביניינים (אוכלסו כמעט במלואם) ו-4 ביניינים נמצאים בשלבי פיתוח שונים.

במועד חתימת ההסכם, השלימה החברה הכלולה את המכירה של שלבה הראשון בתמורה (100%) לסך של 15 מ' $. מכירת הקרקעות הנותרות בתמורה (100%) לסך של 19 מ' $, תושלם ב-6 מועדים.