מימון נדל"ן

הדפס

מהו מימון נדל"ן

 

עסקי יזום נדל"ן דורשים מטבעם השקעה כספית גבוהה ו/או ערבויות חוק מכר במידה שמדובר במגורים. יזם המעוניין להשקיע בפרויקט נדרש בדרך כלל להשלים את מקורותיו באמצעות מימון חיצוני.
ספקי המימון החיצוני העיקריים הם בנקים, גופים מוסדיים (חברות ביטוח, קופות גמל וכדומה) ושוק ההון (למשל בדרך של הנפקת אגרות חוב). מימון המתקבל מכל אחד מגופים אלו הוא בעל מאפיינים המיוחדים לו.
בדרך כלל ניתן המימון באחת הדרכים הבאות:

  • הלוואה הניתנת לחברה – ההלוואה ניתנת לשימושיה הכלליים של החברה דוגמת ביצוע השקעות חדשות, פרויקטים חדשים וצרכים נוספים. לעתים משעבדת החברה נכסים קיימים לטובת המלווה לשם הבטחת החוב. הלוואה מסוג זה יכולה להינתן על ידי כל אחד מספקי המימון המנויים לעיל.
  • הלוואה הניתנת לפרויקט ספציפי – ההלוואה ניתנת לצורך השקעה בפרויקט מסוים, אשר לרוב יהיה משועבד לטובת המלווה. פירעון ההלוואה ייעשה מתוך התמורות הצפויות מהפרויקט (שכר דירה). במקרים מסוימים הבטוחה היחידה הניתנת למלווה להחזר ההלוואה היא השעבוד על הנכס הנרכש, הלוואה כזאת נקראת הלוואה ללא זכות חזרה (Non-recourse Loan) והיא מקובלת בעיקר בחו"ל במימון של נכסים מניבים. הלוואות ספציפיות ניתנות בדרך כלל על-ידי בנקים וגופים מוסדיים.
  • הלוואת בנייה (Construction Loan) – הלוואה הניתנת לתקופת ההקמה של פרוייקטים. הלוואת בנייה ניתנת בדרך כלל על-ידי בנקים וכוללת בשלב הראשון מימון בגין הקרקע ובשלב השני ליווי מימוני של הבנייה עצמה. במקרה של בנייה למגורים מרבית המימון מתבצע מתקבולים המתקבלים ממכירת דירות ומיעוטו מגורם מממן. עיקר האשראי בפרוייקטים של בנייה למגורים הינו ערבות לרוכשי הדירות כנדרש על-פי חוק המכר.