נכסים למכירה

נכסים למכירה

מורדות הכרמל - הליך תחרותי

הזמנה להציע הצעות לרכישת מקרקעין המצויים במורדות המערביים של הכרמל, חיפה
חברה לנכסים ולבנין בע"מ, חברה מספר 52-002543-8 (להלן: "המזמינה"), מזמינה בזה הצעות לרכישת מלוא זכויותיה בנכס, כמתואר במסמך