תנאי שימוש

הדפס

תנאי שימוש

 

האתר מציג מידע נבחר בנוגע לקבוצת נכסים ובניין אשר מתעדכן מפעם לפעם. המידע המוצג באתר מוצג כמידע כללי בלבד ואין להסתמך עליו בקבלת החלטת השקעה ו/או רכישה ו/או כל החלטה אחרת שהיא וכל העושה כן פועל על דעתו ואחריותו בלבד. החברה עושה מאמצים להצגת מידע עדכני באתר אולם אין החברה מתחייבת להצגת מידע מלא או מדויק וייתכן כי יכללו בו אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או נתונים לא עדכניים.

המידע, לרבות אך לא רק, המלל ו/או התמונות ו/או הדמיות, מוצג באתר כמידע כללי על הקבוצה, חברותיה ופועלה ואינו מחליף בשום מקרה את הדוחות שבהם חייבת החברה על פי דין והמפורסמים במערכת ההודעות של הרשות לניירות ערך בתל אביב. בכל מקרה של סתירה בין המידע המפורסם באתר לבין דוחותיה הרשמיים של החברה המפורסמים לציבור, ייחשב כנכון המידע בדוחותיה האמורים.

האתר מציג קישורים לאתרים אחרים אשר אינם בשליטת ובאחריות החברה. הקישורים לאתרים אלו מפורסמים באתר לשם נוחיות הגולשים בלבד ואין החברה אחראית על התוכן המוצג בהם.

באתר ייתכן ויוצגו תכניות ו/או הערכות של החברה ביחס לנכסיה ופעילותה, המהווים מידע צופה פני עתיד. התממשותו של מידע צופה פני עתיד כאמור יכול ותושפע מגורמים שלא ניתן להעריכם מראש. לחברה אין כל וודאות כי ציפיותיה, הערכותיה ותכניותיה יתממשו ולפיכך עשויות להיות שונות מאלו המוצגות באתר.