top of page

אודות נכסים ובניין

חברה מובילה בענף הנדל"ן בישראל
חברת נכסים ובניין הינה מהוותיקות, הגדולות והמובילות בענף הנדל"ן בישראל. עיקר פעילותה מתמקדת בנכסים מניבים ובמגורים בארץ ובחו"ל.

 

איתנות פיננסית לאורך זמן

(עפ"י דו"חות כספיים לרבעון 4 2023 - נתונים מאוחדים)

לחברת נכסים ובניין איתנות ויציבות פיננסית לאורך זמן אשר באות לידי ביטוי :

 • הון עצמי של 6.0 מיליארד ₪ מתוכם מיוחס לבעלים כ-3.3 מיליארד ₪.

 • נדל"ן להשקעה ונדל"ן בהקמה בהיקף של כ-13.7 מיליארד ₪.

 • הכנסות משכר דירה לשנת 2023 כ-757 מיליון ₪ . הכנסות משכר דירה מפעילויות מופסקות לשנת 2023 כ-265מיליון ₪

 • יתרות מזומנים כ-1.2 מיליארד ₪.

יתרותיה הנזילות ותזרים המזומנים השוטף אותו מייצרת החברה מאפשרות לה להרחיב את עסקיה בהתאם לאסטרטגיה ארוכת טווח בתחום הליבה שלה שהוא נכסים מניבים בארץ.

 

אחזקות וחברות בנות בישראל
לנכסים ובניין אחזקה בחברות שהעיקריות בהן: גב-ים, נווה גד והון. חברת גב-ים (בבעלות 81.79%), אשר נייירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב הינה מחברות הנדל"ן הגדולות והיציבות בישראל, אשר עיקר התמחותה הינה בתחום הפארקים להייטק ומשרדים. גב-ים עוסקת בין היתר, בניהול ואחזקה של בניינים קיימים וייזום של פרויקטים חדשים על קרקעות שבבעלותה. נוה (בבעלות 100%) פועלת לתכנון, פיתוח והקמה של שכונות מגורים איכותיות. השכונות נבנות כמכלול ייחודי של "פארק מגורים" הכולל מרכיבים שונים  של פיתוח סביבתי מלא ושירותים קהילתיים נלווים (גנים ציבוריים, שבילים, מדרכות ומגרשי חנייה).

 

פעילות בינלאומיות
החברה פועלת בחו"ל בתחום הנכסים המניבים והמגורים בעיקר בארה"ב. לחברה נכסים מניבים, שהעיקריים שבהם; מגדל 10BP בשדרה החמישית במנהטן ניו יורק בהיקף של 80,000 מ"ר.

 

יצירת ערך
יכולותיה הפיננסיות וניסיונה רב השנים של החברה תומכים באסטרטגיית הצמיחה שלה ומאפשרים לה להתמקד בייזום וברכישת נכסים מניבים איכותיים בארץ ובחו"ל תוך מתן דגש לשימור פרופיל עסקי יציב וסולידי.  

יצירת הערך על ידי החברה מתמקדת בעיקר ביצירת ערך פנימית באמצעות ייזום ובנייה על קרקעות בבעלות הקבוצה וביצירת ערך בתחום הנכסים המניבים, בעיקר באמצעות רכישה של נכסים מניבים בתזמון ובמיקום נכונים ובהשבחתם תחת ניהול הקבוצה, כדוגמת מגדל 10BP.

 

תרומה לקהילה
החברה רואה בתרומה ובסיוע לקהילה בישראל חשיבות רבה ומאמינה באחריות המגזר העסקי כלפי החברה בישראל, מתוך אמונה כי מובילות עסקית דרה בכפיפה אחת עם מובילות ערכית-חברתית.

החברה בוחרת להתמקד בסיוע בעיקר לפרויקטים בתחומי ההשכלה, החינוך והתרבות.

Modern Architecture

מבנה הקבוצה

 • חברת גב-ים לקרקעות בע"מ (81.93%)

 • נוה-גד בנין ופיתוח בע"מ (100%)

 • (100%) PBC USA Investments Inc

 • (PBEL Real Estate Limited (45%

דירקטורים

 • צחי נחמיאס - יו"ר הדירקטוריון

 • אירית הורוביץ - דח"צ

 • מדלן כהן - דח"צ

 • אסי שריב - דב"ת

הנהלת החברה

 • נטלי משען זכאי - מנכ"לית

 • ברוך יצחק - סמנכ"ל כספים

 • אלי אלפנט - מנהל הפעילות בארה"ב

 • אבי רוזן - מנכ"ל נכסים ובניין מגורים נוה

 • חיים טבוך - סמנכ"ל חשבות

ערכים וקוד אתי

 • נכסים ובניין מחויבת לשמירת ערכים ועקרונות המבטאים את גישתה ואחריותה העסקית והחברתית.

 • החברה חותרת לאיכות ומצוינות ושומרת על סטנדרטים גבוהים בכל רבדי פעילותה.

 • החברה מחויבת לניהול עסקיה ביושר ובהגינות ולנהוג בכבוד בבעלי מניות, עובדים, לקוחות, שותפים, ספקים ומתחרים.

 • החברה מחויבת לשמירה על קיימות ואיכות הסביבה ובונה שכונות ידידותיות לסביבה ופארקים ירוקים.

 • החברה רואה בהון האנושי מרכיב מרכזי להצלחתה, מחויבת לשמירה על זכויות עובדיה ותנאי עבודתם ומעודדת נטילת יוזמה, מצוינות ואחריות אישית.

 • החברה רואה בתרומה ובסיוע לקהילה בישראל מרכיב חשוב במכלול פעולותיה. בשנה החולפת החליטה נכסים ובניין על מתן תרומות לעמותות וארגונים שמטרותיהם תמיכה באוכלוסיות נזקקות, בריאות, חינוך ורווחה.

bottom of page