top of page

דוחות כספיים

דוח כספי מלא שנתי מונגש 2023

דוח כספי מלא מונגש רבעון שלישי 2023

דוח כספי מלא מונגש רבעון שני 2023

דוח כספי מלא מונגש רבעון ראשון 2023

דיווחים מיידיים

תוצאות מכרז ציבורי- אג"ח יא

תוצאות מכרז מוסדי - אג"ח יא

מצגת לקראת הנפקת אג"ח סדרה יא'

דוח פומבי לשנת 2022 - שכר שווה

התקיימות תנאי מתלה לפדיון מוקדם

התקשרות בהסכם למכירת פעילות הנדלן למגורים והתחדשות עירונית לגב-ים

מצגות שוק ההון

מצגת שוק ההון - Q4 2023

מצגת שוק ההון - Q3 2023

מצגת שוק ההון - Q2 2023

מצגת שוק ההון - Q1 2023

אסיפות כלליות

מודעה על אסיפה כללית 28/09/2023

זימון אסיפה כללית 28/09/2023

זימון אסיפה כללית 12/12/2022

bottom of page